Bekijk Categorieën

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Voorwoord.
Hieronder staan onze algemene voorwaarden. In de dagelijkse praktijk zullen we zelden of nooit naar deze voorwaarden behoeven terug te grijpen. Een tevreden klant is immers onze beste reclame. Wij zullen - binnen het redelijke - altijd proberen u als klant tevreden te stellen. Als een produkt niet aan uw verwachtingen voldoet of een verkeerde maat heeft kunt u het ruilen als het maar onbeschadigd en niet gebruikt is. Als een produkt stuk is bij ontvangst of stuk gaat tijdens normaal gebruik dan zullen wij binnen de garantievoorwaarden voor vervanging of reparatie zorgen. Is er een verschil van mening, dan treden we met u in overleg in het vertrouwen dat we een voor beide partijen bevredigende oplossing zullen vinden. Kortom u kunt van ons de service verwachten die u in iedere goede winkel mag verwachten aan te treffen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend bestemd om ons bedrijf te beschermen tegen onredelijke eisen van die klanten met wie wij niet in staat zijn om tot een redelijk vergelijk te komen. Daarom staat hieronder zo precies mogelijk geformuleerd onder welke voorwaarden wij bovengenoemde service verlenen.


1 Definities.

 1. Verkoper: Wings Dump Spijkenisse bv, gevestigd te Spijkenisse aan de Stationsstraat 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24233306 - handelend onder de naam WingsDump.nl verder kortheidshalve aan te duiden als “Wings Dump”, “wij” of “ons”.

 2. Fysiek bezoekadres: voor het afhalen van goederen, retouren en andere directe contacten is Stationsstraat 5, 3201 AS te Spijkenisse.

 3. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt uit hoofde van bedrijf of beroep, die tot Wings Dump in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Wings Dump gesloten koopovereenkomst op afstand. Met name wordt onder “Koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. In deze voorwaarden wordt de Koper ook aangeduid met “consument” of “u”.
  Met de aanschaf via de website van een mes of dolk verklaart u door bestelling van het product dat u minimaal 18 jaar oud bent. Onder de 18 jaar is bestellen van een mes of dolk niet toegestaan.

 4. Leverancier: de partij die als fabrikant of als groothandel de producten aan Wings Dump levert die Wings Dump op haar website aanbiedt.

 5. Koopovereenkomst op afstand: het via interactieve televisie, telefoon, fax of computer thuis producten of diensten uitzoeken en bestellen.

 6. Bedenktijd: de wettelijke periode van 7 werkdagen waarbinnen de consument een koopovereenkomst op afstand kan herroepen.

 7. Producten: De stoffelijke producten die wij leveren en of de diensten die wij verrichten tegen betaling door de Consument. Verder ook aangeduid als “zaken”, “goederen”, “artikelen”, “diensten” of “dienstverlening”.

 8. De Website: http://www.WingsDump.nl


2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wings Dump en op alle door Wings Dump aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten op afstand met als doel de levering van goederen (artikelen) en/of diensten aan consumenten.

 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

 3. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien de koper en Wings Dump dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niets af.

 4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van artikelen)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 5. WingsDump.nl levert vooralsnog uitsluitend in Nederland.

 6. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 7. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden , blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Wings Dump en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


3 Totstandkoming overeenkomst.

 1. Alle aanbiedingen van Wings Dump in welke vorm ook zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 2. Een overeenkomst tussen de koper en Wings Dump komt eerst tot stand wanneer Wings Dump een aan haar gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Dit is het geval als de koper de online bestelprocedure op onze website heeft afgerond, de betaling is geaccordeerd en de koper hiervan een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.

 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging per e-mail wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 7 werkdagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 4. Wings Dump is slechts gebonden aan de overeenkomst indien en voor zover de op de website gedane aanbiedingen bij de Leverancier aanwezig c.q. door hem leverbaar zijn. Indien dit niet het geval is treden Wings Dump en koper in overleg om te bespreken of er andere producten als alternatief voor levering in aanmerking komen. Prijsverschillen zullen ofwel worden bijbetaald door de koper dan wel worden gecrediteerd door Wings Dump . Als er geen overeenstemming over een alternatief product kan worden bereikt heeft de koper recht op volledige creditering binnen dertig dagen van de door hem betaalde prijs (inclusief de kosten voor verzending en verzendklaar maken ) van het door hem bestelde maar niet leverbare product.

 5. De op de website van Wings Dump gebruikte afbeeldingen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en kunnen afwijken van het daadwerkelijke te leveren product. Als de koper kan aantonen dat de getoonde afbeelding zodanig van het geleverde product afwijkt dat hij in alle redelijkheid niet meer verplicht kan worden tot afname van het product dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden zal het door hem reeds betaalde aankoopbedrag inclusief kosten voor verzending en verzendklaar maken aan hem gecrediteerd worden.

 6. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 7. De klant hoeft niet te wachten tot de ontvangst van onze orderbevestiging of de bestelde goederen om de overeenkomst te ontbinden.

 8. Wij zullen met het artikel of de dienst de volgende informatie meesturen dan wel elektronisch aan de klant ter beschikking stellen zodat hij de informatie op zijn eigen computer kan opslaan:
  a. Een kopie van deze algemene voorwaarden waarin ook onze contactgegevens staan (zie onderaan deze Algemene Voorwaarden).
  b. Een factuur met betrekking tot de door de klant in één transactie bestelde producten en de daarmee verbonden kosten voor verwerking en verzending.
  c. Informatie aangaande garanties die op het product van toepassing zijn.


4 Produkten en Prijzen.

 1. Alle producten, prijzen en aanbiedingen op deze site zijn een weergave van de condities waartegen Wings Dump de intentie heeft artikelen aan de klant te leveren. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn echter onder voorbehoud. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van het aanbod op deze site maar we kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens.

 2. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

 3. Ingeval van een kostenverhoging als bedoeld in lid twee van dit artikel dan heeft de koper uiteraard ook het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 4. Als een aanbod maar voor een bepaalde tijd geldig is zal dit worden vermeld.

 5. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en Wings Dump in staat is het bestelde artikel tegen de – met in de aanbieding vermelde verkoopprijs - corresponderende inkoopprijs bij haar vaste leveranciers kan betrekken.

 6. Alle weergegeven prijzen op de site zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten en de kosten voor verzendklaar maken. De aangegeven kosten voor verzending en verzendklaar maken zijn eveneens inclusief BTW.


5 Bedenktijd, ook wel zichttermijn.

 1. Conform de wettelijke regeling voor kopen op afstand heeft de klant een zichttermijn van 14 dagen, waarbinnen hij de aangekochte goederen kan retourneren als deze om welke reden dan ook niet aan zijn verwachtingen voldoen. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de klant.

 2. Een teruggezonden bestelling wordt uitsluitend aanvaard indien het artikel in de originele verpakking zit en onbeschadigd is. Pak het artikel na ontvangst dus niet verder uit dan strikt noodzakelijk om vast te stellen of u het artikel wilt behouden en ga er zorgvuldig mee om.

 3. Nadat door ons is vastgesteld dat onze instructies ten aanzien van de retourzending correct zijn opgevolgd, zullen wij binnen 30 dagen de door de koper betaalde prijs (inclusief de kosten voor verzending en verzendklaar maken) crediteren.

 4. Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd geopende verpakkingen van verbruiksproducten zoals verf, batterijen, luchtdrukkogeltjes, olie en smeermiddelen en andere producten waarvan voor gebruik een verzegeling van de verpakking moet worden verbroken. Hieronder verstaan wij ook uitdrukkelijk blisterverpakkingen.
  Uitgesloten zijn verder: luchtpistolen, airsoftreplica's, speelgoedreplica's, messen en kruisbogen.

 5. Verdere voorschriften met betrekking tot het retourzenden van producten staan vermeld onder artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden.


6 Garantie.

 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde producten niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

 2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
  a. (kosteloos) herstel van gebreken;
  b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
  d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

 3. Wings Dump verstrekt geen eigen garanties bovenop de door de fabrikant van de producten verstrekte garantie . De koper verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie op te volgen.

 4. De koper kan geen beroep meer doen op de fabrieksgarantie als hij wijzigingen aan de producten heeft aangebracht of laten aanbrengen, het product onjuist, onzorvuldig of onoordeelkundig heeft gebruikt, het produkt heeft verwaarloosd, bij slijtage of doorverkoop van het product of als de koper enige andere handeling heeft verricht waardoor het risico voor rekening van de koper zou moeten komen.

 5. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wings Dump aan producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

 6. De fabrieksgarantieperiode voor de koper gaat in na de aankoopdatum of registratie van de daarvoor bedoelde volledig ingevulde originele garantieregistratiekaart. Garantie wordt uitsluitend verleend tegen overlegging van de originele aankoopfactuur door de koper.

 7. Zolang de koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 8. Wings Dump staat niet in voor aanbevelingen of adviezen met betrekking tot de installatie of het gebruik van de producten.


7 Eigendomsvoorbehoud en Zekerheid.

 1. Door Wings Dump geleverde zaken blijven het eigendom van Wings Dump tot aan het moment dat de koper alle verplichtingen - zoals volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is – is nagekomen. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen te eisen.

 2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

 3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.

 4. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

 6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.


8 Levering en Leveringstermijn.

 1. De koper is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking tijdens het online bestelproces van het afleveradres voor de bestelde producten. Indien deze adresgegevens niet correct blijken te zijn dan is Wings Dump gerechtigd de te maken extra kosten voor aflevering op het juiste adres door te berekenen aan de koper.

 2. Als de koper aan zijn verplichtingen tegenover Wings Dump heeft voldaan dan zal Wings Dump de bestelde producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen bij de koper afleveren.

 3. Als er voor specifieke producten een langere levertijd te verwachten is en wij daarvan op de hoogte zijn zullen wij dat bij het aanbod op de website vermelden. Mocht de levering van (een deel van) de bestelde producten vertraging ondervinden dan zullen wij daarover zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na aankoop in overleg treden met de koper.

 4. Als Wings Dump de hierboven genoemde levertijd of een met de koper overeengekomen afwijkende levertijd niet kan realiseren dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de koper recht op volledige creditering binnen 30 dagen van de door hem betaalde prijs (inclusief de kosten voor verzending en verzendklaar maken ) van het door hem bestelde maar niet tijdig leverbare product. Ook heeft de koper recht op een eventuele schadevergoeding indien en voor zover als oorzaak voor het in gebreke blijven om aan de overeenkomst tussen partijen te voldoen, verwijtbaar handelen van de zijde van Wings Dump kan worden aangetoond.

 5. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van bestelde producten franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 250,00, zegge: tweehonderdvijftig Euro bedraagt. Verder reizen de producten voor rekening en risico van de kopers.

 6. Tenzij kopers de producten zelf bij onze winkel afhalen worden de producten door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstigste wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

 7. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

 8. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 9. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

 10. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.


9 Reclame door de koper.

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan Wings Dump verstrekt heeft.
  De koper moet waar het de in onze aanbieding door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde producten. Meer in het bijzonder geldt dit voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
  De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering of binnen 7 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende producten zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

 4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons of de fabrikant voorzien;
  d. De toepassing of het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
  e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

 5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

 6. Voor de retourzending van producten geldt het volgende:
  a.de kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper tenzij het product vervangen moet worden omdat het beschadigd is aangeleverd, het product vervangen moet worden omdat door Wings Dump het verkeerde product is aangeleverd ten opzichte van de bestelling of het product ter reparatie wordt aangeboden binnen de garantietermijn. De retourzending dient in alle gevallen voldoende gefrankeerd te zijn.
  b. retourzendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd worden geweigerd. Te restitueren verzendkosten worden indien de koper daar recht op heeft achteraf op zijn bankrekening gestort.
  c. de retour gezonden producten dienen in de originele verpakking te worden verzonden welke zo nodig moet zijn voorzien van een overdoos om beschadiging te voorkomen.
  d. terugname van producten die worden retour gezonden als gevolg van gebruikmaking van de zichttermijn door de koper, die geruild moeten worden omdat het verkeerde product is geleverd door Wings Dump ten opzichte van de bestelling of dat geruild moeten worden omdat de klant het verkeerde product heeft besteld zal alleen kunnen geschieden als het product onbeschadigd is en in de originele verpakking zit. Producten die beschadigd zijn en/of waarop zichtbare gebruikssporen zitten en/of waarvan onderdelen of accessoires missen kunnen niet worden teruggenomen.
  e. de retour gezonden producten dienen te worden vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur.


10 Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening of onze account bij een internet betalingsdienstverlener zoals Paypal of Mollie als de dag van betaling.

 2. De gebruikelijke gang van zaken bij kopen op afstand is dat de koper de volledige betaling online doet waarna wij de bestelde goederen conform artikel 8 bij hem zullen (doen) afleveren.

 3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

 4. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
  Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
  Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

 5. Betalingen worden conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering gebracht op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

 6. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

 7. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.


11 Aansprakelijkheid.

 1. Indien de door Wings Dump geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Wings Dump jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Garantie is geregeld.

 2. Indien Wings Dump aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wings Dump te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

 4. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

12 Overmacht.

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

13 Toepasselijk recht.

Op elke door Wings Dump gedane offerte en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14 Geschillenbeslechting.
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Wings Dump Spijkenisse b.v.
Stationsstraat 5
3201 AS  Spijkenisse.
info@wingsdump.nl


Laatste herziening 19-05-2022.